Upcoming Events

לרגל שנת העשור לקיומה של העמותה הישראלית

הוצאנו את הספר "הוד הים" - יציבות ושינוי במערכות הימיות של ישראל


לגרסה אלקטרונית של הספר לחץ כאן

מחירי עותק מודפס של הספר:
מחיר מיוחד לחברי העמותה  - 100 ש"ח
התשלום אינו כולל דמי משלוח
התשלום במזומן או בהמחאה לפקודת העמותה הישראלית למדעי הימיםהספר כולל פרקים שונים ומעניינים על הים ומהווה בסיס חיוני וחשוב להבנתנו את המערכות המורכבות

הספר נותן בסיס למקבלי החלטות, מחקרים ושמירה עתידית של הים


 הספר "הוד הים" - יציבות ושינוי במערכות הימיות בישראל

עורכת ראשית: נגה סטמבלר
עורכות משנה: תמר לוטן, בברלי גודמן, אילנה ברמן-פרנק

גופי המים שמדינת ישראל שוכנת לחופם: ים תיכון, הים האדום, ים המלח וימת הכנרת הינם בעלי חשיבות אקולוגית, אקלימית,כלכלית, תיירותית, חברתית, מדינית וצבאית. גופי מים אלו מושפעים משינויים כלל עולמיים כגון עליית טמפרטורת מי הים וחומציום וכן עוברים תהפוכות ושינויים בעקבות פעילות האדם ברמה המקומית והאזורית. שינויים במפלס מי הים (כנרת, ים המלח), בניה מסיבית לחופי הארץ, הפקת גז מקרקעית הים, התפלת מי ים, פרויקט תעלת הימים המוצע (ים המלח-הים האדום) מפרים את האיזון האקולוגי הסביבתי. האם אנחנו ידעים מה המצב היום ולאן מובילים השינויים בהקשר למערכות טבעיות אלו?

ספר זה נכתב ע"י חוקרים ישראלים לציון עשור להקמת העמותה הישראלית למדעי הימים. הספר בא להציג תמונה מדעית, מחקרית, עדכנית בנושאים הקשורים למערכות הימיות של ישראל. פרקי הספר מאירים זוויות גאולוגיות, פיזיקליות, אוקניוגרפיות, אקולוגיות וביולוגיות וכולל נושאים כגון: זרמים בים, מפלס מי הים, מעגלים ביוגיאוכימיים, הידרולוגיה, כימיה של המים והביוטה הטבעית ברמות השונות של מארגי המזון. הספר דן בהשפעות האדם על גופי מים אלו כמו גם בשיקום ובשמירת הטבע של סביבות יחודיות אלו.

ספר זה הינו תוצאה של שיתוף פעולה בין חוקרים במדעי הימים ומכלול פרקיו מאפשר ראייה כוללת של המורכבות הנדרשת בהבנת התהליכים המתרחשים בגופי המים של מדינת ישראל בעבר, בהווה ובעתיד. הספר מיועד לסטודנטים למדעים, לתלמידי תיכון, מורים, מקבלי החלטות במשרדי ממשלה והרשויות השונות ולכן לכל אדם שיש לו קשר ואהבה לים.