Upcoming Events
 

 

 
 תקנון העמותה
מס' עמותה 58-041-6600


פרק א': שם ומטרות העמותה
סעיף 1     העמותה תקרא "העמותה הישראלית למדעי הימים".
סעיף 2     מטרות העמותה הן:
                (א) לאגד את החבריה לשם העמדה לדיון של עובדות ובעיות חדשות וחשובות הנוגעות למדעי
                   הימים (שדות מחקר הנוגעים לימים ולגופי מים מתוקים ולפעילות האדם בהם).
               (ב) לקיים כנסים בהם תוצגנה עבודות מחקר ויחוזק הקשר בין החוקרים העוסקים במדעי הים. 
               (ג) להציג בפני הציבור הרחב את הממצאים במדעי הימים.

פרק ב': חברות
סעיף 1     החברות בעמותה תהיה פתוחה לכל אדם המתעניין במדעי הימים ובשטחי מדע וטכנולוגיה
                קרובים.
סעיף 2     הישיבה הראשונה של העמותה תהיה ישיבת ייסוד, וכל המשתתפים בה יחשבו חברים בעמותה
                מעצם השתתפותם, והם שיאשרו את התקנון ויבחרו את נושאי התפקידים.
סעיף 3     בקשות לחברות, לאחר ישיבת הייסוד, יוגשו למזכיר העמותה.
סעיף 4     בעמותה יהיו שני סוגים של חברות: חברות רגילה וחברות כבוד.
               (א) חברות רגילה - תעניק את כל הזכויות הרגילות של חברות בעמותה, כולל זכות בחירה וזכות
                     להיבחר למוסדות כבעל תפקיד.
               (ב) חברות כבוד - תינתן על ידי האסיפה הכללית של העמותה על פי המלצת הועד הפועל,
                     לאנשים אשר תרמו תרומה ראויה לציון במדעי הימים. חברות כבוד תכלול את הזכויות של
                    חברות רגילה.

פרק ג': מוסדות העמותה
סעיף 1     בעמותה יהיו נושאי תפקידים כדלהלן: יו"ר, סגן יו"ר, מזכיר, גזבר, חברי הועד הפועל, ועדת
                ביקורת.
סעיף 2     הועד הפועל יכלול את היו"ר, סגן הי"ר, המזכיר, הגזבר ולא פחות משלושה חברים נוספים.
סעיף 3     תקופת כהונתם של נושאי התפקידים הנבחרים תתחיל מיד עם גמר האסיפה השנתית בה
                 נבחרו.
                היו"ר וסגנו יכהנו בתפקידיהם לתקופה של שלוש שנים. בכל אסיפה שנתית ייבחרו חברי הועד
                הפועל כמספר החברים המסיימים את תפקידם או יותר, אשר יכהנו במשך שנתיים עד חמש שנים,
                 למעט הועד הראשון ששלושה מחבריו יבחרו לכהונה בת שנה אחת בלבד.
סעיף 4     במקרה ומקומו של חבר ועד הפועל יתפנה בתקופה שבין אסיפה שנתית אחת לשניה תהיה
                בסמכותו של הועד הפועל למנות חבר חדש אשר יכהן במשך התקופה הנותרת של כהונתו של
                אותו חבר אשר מקומו יתפנה.
סעיף 5     הועד הפועל רשאי לצרף לישיבותיו חברים נוספים לצרכים מיוחדים.
סעיף 6     היו"ר יהיה אחראי על פעילותה הכוללת של העמותה בעת כהונתו, ועל פרסומיה.
סעיף 7     סגן היו"ר ימלא את תפקידיו של היו"ר בהעדרו, או משנבצר ממנו למלאם.
סעיף 8     המזכיר יחתום בשם העמותה על הודעות בקשר למועדיהן של אסיפות העמותה.
סעיף 9     היו"ר יהיה אחראי לסידורים הקשורים בארגון הפגישות המדעיות והכנס השנתי.
סעיף 10   הגזבר יהיה אחראי לניהול כספי העמותה, ויגיש לאסיפה השנתית של העמותה דין וחשבון כספי
                מבוקר על ידי רואה חשבון, מאושר על ידי הועד הפועל היוצא, וכן תקציב המפרט את ההוצאות
                המשוערות של העמותה לשנה הבאה. 
סעיף 11  היו"ר יוכל לשאת הרצאה באסיפה השנתית המתקיימת בתום תקופת כהונתו. נושא ההרצאה ייקבע
                על ידו. לאחר הרצאת הנשיא יתקיים דיון.
סעיף 12   אסיפות הועד הפועל יתקיימו במועדים ובמקומות אשר ייקבעו על ידי היו"ר, אולם לא פחות
                מאשר לא פחות מאשר פעם אחת בשנה.
סעיף 13   הועד הפועל יתכנס באופן קבוע בכל שנה, לא יאוחר מאשר 15 יום לפני המועד שנקבע לאסיפה
                השנתית.
סעיף 14   הועד הפועל הנבחר יתכנס תוך 15 יום מיום היבחרו.
סעיף 15   ועדת הביקורת מורכבת משני חברים רגילים של העמותה ותבחר בכל אסיפה שנתית. באם
                נבצר מאחד מחברי ועדת הביקורת למלא את תפקידו - יבחר חבר חדש על ידי האסיפה של
                העמותה.
סעיף 16   ועדת הביקורת תבקר את הדין והחשבון הכספי של הגזבר, ותגיש דין וחשבון לאסיפת הועד
                הפועל הקודמת לאסיפה השנתית של העמותה. הדין וחשבון השנתי יאושר על ידי האספה
                השנתית לאחר שתקבל את הערות הועד הפועל.

פרק ד': בחירות למוסדות העמותה
סעיף 1     הבחירות לתפקידי היו"ר, חברי הועד הפועל, וחברי ועדת בקורת תערכנה באסיפה הכללית
                השנתית של העמותה, אשר תתקיים בעת הכנס השנתי. הועד הפועל יבקש, מ-30 יום
                לפני האסיפה הכללית, הצעות לרשימות המועמדים לתפקיד של יו"ר, חברי הועד הפועל וכן
                לתפקידים נוספים שיוחלט עליהם מידי פעם.
סעיף 2     רשימת המועמדים תופץ בין החברים בכנס השנתי. פתיחת הכנס השנתי תחשב כפתיחה של האסיפה הכללית.  
סעיף 3    הבחירות תערכנה בפתקי הצבעה, בזמן שיקבע מראש, במהלך הכנס השנתי. הועד
                הפועל ימנה שלושה מחבריו להיות ועדת הבחירות. הועדה תנהל רישום של המצביעים מקרב
                בעלי זכות הבחירה. מזכיר העמותה יסכם את תוצאות ההצבעה, ויפרסם אותם בזמן מושב
                האסיפה הכללית. לא יועמד לבחירות חבר שאיננו נוכח באסיפה.

פרק ה': אסיפות העמותה
סעיף 1     בהעדר החלטה אחרת של האסיפה, יכנס הועד הפועל אסיפה שנתית של העמותה אחת לשנה
              בכנס השנתי. הועד הפועל יקבע את מועדה ומקומה של האסיפה.
סעיף 2     הועד הפועל יהיה מוסמך לכנס בכל עת אסיפה יוצאת מן הכלל של העמותה, וזאת בתנאי
              שהחלטת הועד הפועל לכנס אסיפה כזאת, תתקבל פה אחד.
סעיף 3     המועד והמקום של כל אסיפה של העמותה יפורסם באמצעות הדואר האלקטרוני כדלהלן:
              (א) לאסיפה השנתית - לא פחוץ מ-14 יום לפני התאריך שנקבע לאסיפה.
              (ב) לאסיפות אחרות - לא פחות מ-14 ימים לפני התאריך שנקבע לאסיפה.
סעיף 4     20% מהחברים בעלי זכות ההצבעה יהוו מניין חוקי ארבעה חברי הועד הפועל יהוו מניין חוקי
              בועד הפועל.
סעיף 5     קבוצה של לא פחות מ-10 חברים יהיו רשאים, בהסכמת הועד הפועל לארגן חוגים של העמותה, על מנת לקיים פגישות בהן יוצגו עבודות מדעיות ויערכו דיונים. חברות בחוג תהיה מותנית בחברות בעמותה. נציג החוג יארגן את פגישותיו ויקבע את מקומן ומועדן באישור הועד הפועל. הודעות על פגישות החוגים יישלחו באמצעות הדואר האלקטרוני על ידי מזכיר העמותה לכל החברים.

פרק ו': דמי חבר וכספים
סעיף 1     שנת הכספים של העמותה תהיה מקבילה לשנה הקלנדרית.
סעיף 2     העמותה תגבה דמי חבר מחבריה למימון פעולותיה. גובה דמי החבר ייקבע על ידי הועד
              הפועל. חברי הכבוד יהיו פטורים מדמי חבר.
              דמי החבר שנקבעו לשנת 2011 הינם 150 ש"ח לשנה ו-75 ש"ח לשנה לסטודנטים וגימלאים.
סעיף 3     דמי החבר ישולמו בכנס השנתי של העמותה. חבר אשר לא ישלם דמי החבר
              , יימחק שמו באופן אוטומטי מרשימת חברי העמותה, ולא תהיה לו זכות הצבעה
              למוסדותיה. אחרי תשלום יוחזר שמו לרשימת חברי העמותה.
סעיף 4    העמותה תהיה רשאית, באישור הועד הפועל, לקבל לצורך קידום מטרותיה תרומות ועזבונות,
              בכסף או בשווה כסף, מכל אדם בין אם הוא חבר ובין אם אינו חבר, ממוסדות ומחברות.
סעיף 5    כל הכנסות העמותה מדמי חבר, מתרומות ועזבונות, יוקדשו באופן בלעדי למטרותיה הקבועות
             של העמותה. חבריהעמותה לא ישתתפו בצורה כל שהי ברווחי העמותה הנובעים מהכנסותיה,
             מנכסיה או מתרומות ועזבונות המתקבלים על ידה. כל הרווחים הנובעים מההכנסות האמורות 
             של העמותה יהוו באופן אוטומטי חלק מנכסי העמותה.
סעיף 6     כל הוצאות העמותה יוצאו על ידי הגזבר באישור הועד הפועל.
 
במקרה של פירוק העמותה יועבר רכוש העמותה לידי מוסד ציבורי אחרי כמשמעותו בסעיף 9 (2) לפקודת מס הכנסה, ולא יחולק בין חבריה.

פרק ז': פרסומים
סעיף 1     העמותה תפרסם כל חומר אשר יקדם את מטרותיה.
סעיף 2     העמותה תקים ותפעיל אתר אלקטרוני באינטרנט.
סעיף 3     חברי העמותה יהיו זכאים לקבל עותק אלקטרוני מפרסומי העמותה ללא תשלום נוסף ובתנאי שאין
              להם פיגור בתשלום דמי החבר.
סעיף 4     כל הכנסה של העמותה הנובעת מפרסומים שימכרו על ידי העמותה תיזקף לזכות קופת
              העמותה.

פרק ח': שינויים בתקנון
סעיף 1     על שינויים בתקנון יוחלט לבכל אסיפה של העמותה באישורם של 75% מהחברים בעמותה
              הנוכחים באסיפה כפוף לתנאים הבאים:
              (א) השינוי המוצע יהיה מוגש בכתב בחתימתם של לא פחות מ-5 חברי העמותה לועד הפועל.
              (ב) ההצעה החתומה תימסר למזכיר לפני האסיפה בה היא תובא לדיון.
              (ג) המזכיר ישלח העתקים של השינוי באמצעות הדואר האלקטרוני לכל החברים
                 של העמותה.