Upcoming Events

הכנס השנתי ה-13 של העמותה הישראלית למדעי הימים
קול קורא להגשת תקצירים להרצאות וכרזות

אנו מעודדים את חברי העמותה, סטודנטים וחוקרים, להציג את עבודתם באמצעות כרזות והרצאות.

 

הוראות להגשת תקצירים:
התקצירים יוגשו יחד עם טופס ההרשמה האלקטרוני, במקום המיועד לכך (כקובץ מצורף - attachment)

בנושא האימייל יש לכתוב את שם המחבר הראשון ואופן ההצגה המבוקש לדוגמא:
עדה אלאמרו-הרצאה.
על קובץ התקציר להיות בפורמט doc או docx בלבד.

מועד אחרון להגשת תקצירים 15 בספטמבר 2016

 

הוראות לכתיבת התקציר:
1. שפה - התקציר יכתב בעברית או באנגלית.
2. כותרת – תופיע בראש העמוד מיושרת לאמצע ומודגשת בגופן עבה Tahoma גודל 11.
3. שמות המחברים – שמות מלאים של המחברים יופיעו מתחת לכותרת כולל שיוכם המוסדי וכתובת אימייל שלהם. במידה והמחקר בוצע ביותר ממוסד אחד יופיעו שמות המוסדות לפני סדר החוקרים בסימון שיוך החוקרים למוסדות על ידי ספרות. שמות המחברים יופיעו בגופן Tahoma גודל 9.
4. אורך התקציר –
התקציר מוגבל ל-300 מילים.

תוכן התקציר:
על התקציר להציג בתחילה את מטרות המחקר והבעיה הכללית אותה הוא בוחן. לאחר מכן תוצגנה השיטות ולבסוף תינתנה התוצאות והמסקנות הנובעות מהן. התקציר יכתב בגופן Tahoma בגודל 10
ברווח של שורה אחת עם שוליים של 2.5 ס"מ מכל צד. אורך התקציר לא יעלה על 300 מילים.
בסוף התקציר לאחר רווח של שלוש שורות מתבקשים המציגים לציין את הפרטים הבאים:
א. אופן מועדף של הצגת העבודה (הרצאה או כרזה)
ב. מספרי טלפון נייד ובעבודה
ג. כתובת דואר אלקטרוני
ד. האם העבודה מועמדת לתחרות ההרצאה/כרזה/מאמר המצטיינים

התקצירים יעברו בדיקה יסודית של סוקרים. במקרה של צורך בתיקונים קלים, יבוצעו התיקונים במקום אלא אם יצויין אחרת על ידי השולח. במקרה של צורך בתיקונים מהותיים, יוחזר התקציר לשולח/ת והיא/הוא יתבקשו לבצע את התיקונים הנחוצים.

 

הנחיות למציגי כרזות:
גודל הכרזה הסטנדרטי הינו 0.9 מ' (90 ס"מ) רוחב ו-
1.20 מ' (120 ס"מ) גובה. 

כללי השתתפות בתחרות הכרזה וההרצאה המצטיינת:
1. התחרות פתוחה לסטודנטים מכל התארים, כולל תואר ראשון, שני ושלישי.
2. על המועמד להיות רשום לכנס ולעמותה.
3. על המועמד/ת להיות הראשון/ה ברשימת המחברים של התקציר שהוגש.
4.
על המועמד/ת להיות נוכח/ת ביום הכנס ולהיות נוכחים באופן אישי בטקס הענקת הפרסים. הפרס לא ימסר לידי מחליף, למעט במקרים קיצוניים בהם התקבל אישור מראש מוועד העמותה.
5. המשתתפים בתחרות צריכים לציין זאת בתקציר שמוגש (ראה הנחיות לכתיבת תקציר).
6. מציגי הכרזות המשתתפים בתחרות צריכים להדביק על הכרזה שלהם בפינה הימנית העליונה פתק המציין כי הכרזה משתתפת בתחרות באופן שיהיה ברור לצוות הבוחנים (פתקים יסופקו על ידי וועד העמותה ביום הכנס בעת ההרשמה).


The 13th Annual Conference of the Israeli Association of Aquatic Studies

Call for Abstracts for oral presentations and posters

We encourage members, students and researchers to present their work through posters and oral presentations.

 

Instructions for abstract submission:

Abstracts should be submitted along with the electronic registration form, in the space provided (as an attachment).

The abstract file should be in doc or docx format only.

 Deadline for abstracts submission is 15 September 2016

 Instructions for writing an abstract (failing to follow the instructions will result in repeating resubmissions):
1) Language – Abstracts should be in Hebrew or English .
2) Title - Should appear at the top of the page aligned to the middle in Bold "Tahoma” font, size 11 .
3) Authors' names - the full names of the authors should appear below the title including institutional affiliation and their email address in "Tahoma” font, size 9. If the research was carried out in more than one institution then the institutions names should be arranged according to the order of the authors and numbered.
4) Abstract length – the abstract is limited to 300 words.

Abstract content:
The abstract should present the research objectives and the general problem it is examining, the methods, and finally the results and conclusions. The abstract must include all of these sections and not vague sentences like: ”results will be discussed”. The abstract should be in "Tahoma” font, size 10 in a page with margins of 2.5 cm on each side. Abstract should not exceed 300 words.

At the end of the abstract Exhibitors are requested to note the following:
A. Preferred method of presenting the work (lecture or poster)
B . Mobile and work phone numbers
C . E-mail address
D. Does the work presented participate in the best lecture / poster / paper award competition.

Click here to download an example for an abstract (press the right click and then save target as).

Abstracts will undergo a thorough review. In a case of minor modifications, changes will be made by the reviewers unless specified otherwise by the author. In case that substantial corrections will be needed, the abstract will be returned to the authors and he/she will be asked to make the necessary modifications.

 Guidelines for poster presenters:

Standard poster size is 0.9 m (90 cm)  X 1.20 m (120 cm) (portrait or landscape)

Rules for participation in the best poster/lecture award
1) The competition is open to students of all stages (BSc, MSc and PhD).
2) The applicant must be registered to the conference and must be a member of the association.
3) The applicant must be first author.
4) The applicant must be present along the entire conference including the final award ceremony.
5) The participants must note that they are participating in the competition in their abstract.
6) Participants in the posters competition should mark their poster on the upper right corner stating that the poster is part of the competition.