Upcoming Events




הכנס השנתי ה-13 של העמותה הישראלית למדעי הימים

27 באוקטובר 2016  

www.israelaquatic.org.il

הכנס יערך השנה במלון דן אכדיה, על חוף ימה של העיר הרצליה ויכלול מגוון הרצאות מדעיות ומושב כרזות מורחב. במסגרת הכנס תערך תחרות נושאת פרסים (לסטודנטים בלבד) להרצאה הטובה ביותר ושתי הכרזות הטובות ביותר. 

פרסים כספיים ועותק מהודר של הספר "הוד הים" יוענקו לזוכים!

אנו מזמינים חוקרים וסטודנטים בתחומי מדעי הימים לשלוח תקצירים להרצאות ולכרזות בכל הנושאים שבתחום פעילות העמותה (אקולוגיה, ביולוגיה, אוקינוגרפייה, גיאופיזיקה, גיאולוגיה, הידרולוגיה וכיו"ב) ומבקשים מהמנחים באוניברסיטאות לעודד את תלמידיהם להשתתף באופן פעיל בכנס. 

 תקצירים יש להגיש בטופס ההרשמה האלקטרוני בהתאם לפורמט המפורסם באתר העמותה.

להורדת תוכנית הכנס / להורדת חוברת התקצירים המלאה 

ההרשמה לכנס סגורה

מועד אחרון להגשת תקצירים לכנס 15 בספטמבר 2016

מושבים מיוחדים במסגרת הכנס

מושב 1 / שימור מבוסס מדע של הסביבה הימית
מרכזים: ד"ר רותי יהל (רט"ג) וד"ר יונתן בלמקר (אונ' תל-אביב)

עד לשנים האחרונות, כמעט שלא ניתן היה למצוא במדעי הים התייחסות לשימור הסביבה הימית והמגוון הביולוגי שבה. מצבן המתדרדר של מערכות ימיות רבות מחדד את הצורך בעבודות מחקר שיוכלו לתרום לעיצוב מדיניות וקבלת החלטות אופרטיביות לטיפול במערכות אלה לצורך שימורן ושיקומןגם בישראל גדל הצורך במחקר העוסק בתחומים של השפעות אקלים, השפעת מינים פולשים, השפעת דיג יתר ושיטות דיג שונות על הסובב הימי מחד, ונקיטת פעולות מבוססות מדע לצורך אישוש ושימור המערכת הימית מאידךאנו מזמינים חוקרים וסטודנטים במדעי הים, שביצעו עבודות בעלות השלכות לשימור הסובב הימי להציג את עבודתם במושב מיוחד שיוקדש לנושא.

מושב 2 / השפעות אנתרופוגניות על הסביבה ימית
מרכזים: ד"ר עידו בר-זאב (אונ' בן-גוריון) וד"ר אייל רהב (חקר ימים ואגמים)

Detecting, following and characterizing manmade pollutions that are being chronically or abruptly discharged to the marine environment were identified as key for maintaining sustainable environmental management. Anthropogenic impacts such as chronic discharge of treated wastewater, various sources of sewage runoffs, oil spills, outfall of brine waste from desalination facilities, nutrient enrichment from well ameliorations, detergents, plastic waste and many more.

 These anthropogenic contaminations may greatly affect different compartments of the marine food web, from all trophic levels, including virus, phytoplankton, bacterioplankton, zooplankton, fish and jellyfish that inhabit the water column. An even greater impact by anthropogenic pollution is observed for sessile or benthonic organisms such as benthic algae and bacteria, as well as different invertebrates, corals and seagrass. Growing population with direct link between the manmade infrastructure and industries to marine environments highlight the need for a tighter science-based regulation system. This sit will discuss the recent studies that focus on anthropogenic inputs and costal environment nexus. 

מושב 3 / מנגנוני אקלימציה לעקות סביבתיות במיקרואורגניזמים ובעלי חיים ימיים
מרכזים: פרופ' אורן לוי (אונ' בר-אילן) וד"ר אסף ורדי (מכון וויצמן)

Marine food webs are composed of diverse communities of microorganisms livings in different life style from cooperative to pathogenic interactions with marine fauna. Living within the chemo-physical gradient of light, nutrients and infochemicals, marine organisms need to rapidly respond to these diverse signals and employ cellular strategies to cope with environmental stress conditions. These environmental factors can be composed of abiotic stress (nutrient availability, light regime) and biotic interactions with grazers, viruses and bacteria. Still, very little is known about the molecular and physiological basis for their ability to sense and acclimate to environmental stress conditions, leading to their ecological success. In our session we will examine current understanding of these cellular mechanisms that govern the response of marine micro/macroorganism to stress and the factors controlling their fate from the micro to the macro scales.

מושב 4 / מיחידות תפוצה לאוכלוסיות: רבייה, מגוון ואבולוציה של חסרי חוליות ימיים
מרכזים: פרופ' יוסי לויה (אונ' תל-אביב) וד"ר עמרי ברונשטיין Natural History Museum Vienna

Understanding the forces that drive speciation in marine environments remains a challenging goal despite significant progress in recent years. High dispersal potential of organisms with planktonic larvae and lack of clear geographic barriers to gene flow between populations, greatly complicate our ability to reconstruct the chain of events leading to the formation of new species. Sexual reproduction, the primary process for generating new genetic lineages, is fundamental to our understanding of biodiversity, biogeography and evolution at large. As global warming and climate-change proceeds ever more rapidly, organisms depending on seasonal cues to synchronize their reproduction face an unclear future. In addition, successful reproduction of broadcast-spawners often necessitates synchronous spawning of a minimal threshold number of individuals to achieve the sperm concentrations needed for fertilization. Consequently, as densities of many marine populations are rapidly declining they face an increasing risk of being driven below the recovery threshold. This symposium will discuss recent studies focusing on biodiversity and evolution of marine invertebrates and the underlying process of their reproduction.

מושב 5 / טכנולוגיות חדשניות במחקר ימי
מרכזים: פרופ' חזי גילדור (האוני' העברית) וד"ר טלי טרייביץ (אונ' חיפה)

Developing novel marine technologies such as ocean observatories, moorings, vehicles (AUVs, ROVs, and gliders), and in-situ sensing and data analysis, is essential for advancing oceanographic research. Thus, identifying the emerging scientific needs is important for informed technological developments. In this session we aim to introduce novel technologies and share knowledge about promoting in situ marine science. In addition, we aim to identify opportunities for collaboration in research, development and demonstration of proof-of-concept systems.

מושב 6 / אוקיינוגרפיה גיאולוגית ופיזיקלית
מרכזים: פרופ' יוסי מרט (אונ' חיפה), פרופ' חזי גילדור (האוני' העברית) וד"ר מייקל לזר (אונ' חיפה)

המושב על אוקינוגרפיה גיאולוגית ופיזיקלית יתמקד בארבעה נושאים, מוזמנים להצגה, בהרצאה ובכרזה, מחקרים המביאים עדויות פיזיקליות, פליאונטולוגיות, סדימנטולוגיות, סטרוקטורליות, גאוכימיות וגאופיזיות, תצפיות, או מודלים חישוביים בנושאים הבאים:

(1)      שינויים במפלסי הים במהלך הרביעון בחוף הישראלי שמדרום לכרמל. מחקרים בחוף הישראלי, המצטיין במנעדים קטנים של גאות ושפל, מראים כי סביר להניח שחלקו הדרומי של מישור החוף, מקיסריה ודרומה, הוא יציב בעוד שחופי הכרמל, הגליל ומפרץ חיפה הם פעילים מבחינה טקטונית. אי לכך למדידות של מפלסי ים רביעוניים בחוף הדרומי יש משעות רבה בשחזור שינויי אקלים גלובליים בטווחי זמן גאולוגיים והיסטוריים.

(2)      הסדימנטולוגיה של אגן הלבנט בתקופות האוליגוקן והמיוקן. האוליגוקן (35 עד 25 מיליון שנה לפני ההווה) הוא התקופה בה החל אזור הלבנט להחשף מעל מפלס הים, בד בבד עם שקיעה משמעותית של שקיעת אגן הלבנט והצטברותה של חבורת סקייה בו, הכוללת הן סדימנטים קלסטיים והן קרבונטים.

(3)      הטקטוניקה של מזרח הים התיכון מקיפה את היחסים הסטרוקטורליים בין אגן הלבנט מדרום, המהווה חלק מהלוח האפריקני, לבין קפריסין מצפון, הקשורה ללוח האנטולי. היחסים הטקטוניים בין התחומים האלה, המהווים התכנסות גאודינמית בין הלוחות הגונדבני והאיראסיתי, מכתיבה את התפתחות המבנים בים, כמו ההפחתה של הר ארטוסתנס וההתרוממות של קפריסין, וכן, בטווחי מרחק גדולים יותר, ההפחתה של שרידי הים הטתי אל מתחת לאזור האיגאי ונדידת אנטוליה מערבה.

(4)      השפעת האוקינוגרפיה הפיזיקלית של אגן הים התיכון על (1) האקלים בעבר ובהווה; (2) על הקשר בין הים והאטמוספירה (שטפי חום, גזים); (3) על הסעת מזהמים (כולל תמלחות ממתקני התפלה ונוטראינטים מכלובי דגים); (4) על המערכת האקולוגית, ו- (5) על מבנים לאורך החוף. 

ניתן להגיש תקצירים ייעודיים למושבים אלו (יש אפשרות לסמן בטופס ההרשמה לכנס).

תחרות הצטיינות נושאת פרסים לסטודנטים חברי העמותה:

תלמידי מוסמך ודוקטורנטים מוזמנים להשתתף בתחרות הכרזה וההרצאה המצטיינות שיזכו את המנצח בפרס כספי. סטודנטים המעוניינים להשתתף בתחרות יציינו זאת בתחתית התקציר. הכנס הינו רב תחומי, כוונו את הרצאותיכם לקהל הרחב.

עלות ההשתתפות בכנס (ההרשמה נסגרת ב-15 בספטמבר 2016):

 180 ₪ (סטודנט/גימלאי/טכנאי מעבדה) או 240 ₪ (לחוקר)

ההרשמה לכנס כוללת חברות שנתית בעמותה, הפסקות קפה, וארוחת צהריים

המציגים בכנס מחויבים בתשלום מראש, טרם הכנס

 התשלום לכנס הינו תשלום מראש באמצעות צ'ק או העברה בנקאית ומבעוד מועד וטרם הכנס (פרטי החשבון מופיעים מטה). על מנת שתקציר יעבור שיפוט יש לוודא העברת תשלום לעמותה טרם ה-31 באוגוסט 2016

 תשלום באמצעות המחאה: 

את ההמחאה נא לרשום לפקודת "העמותה הישראלית למדעי הימים". המחאות יש להעביר מבעוד מועד וטרם הכנס לנציגי העמותה באוניברסיטאות השונות (רשימה בתחתית העמוד).

 תשלום באמצעות העברה בנקאית:

יש להעביר את הסכום לחשבון "העמותה הישראלית למדעי הימים". יש לדאוג לציין את שם הנרשם אשר בעבורו נעשית העברה בנקאית ולשלוח אלינו במייל אישור על העברה לiaas2004@gmail.com

יש להגיע לכנס עם אישור העברה.

בנק לאומי
סניף 716 –קניון חיפה
מס' חשבון 18864/39
מס' זה"ב IL35 0107 1600 0000 1886 439

 

ביטולים:
יוחזרו דמי הרישום וההשתתפות באם תגיע הודעת ביטול השתתפות בכנס במייל או בכתב עד שבועיים לפני הכנס. לא יוחזרו תשלומים לאחר מכן.

 נציגי העמותה באוניברסיטאות ובמכוני המחקר

אוניברסיטת

בר אילן

אוניברסיטת חיפה

מכון וויצמן למדע

האוניברסיטה העברית / IUI

אוניברסיטת ת"א

המכון לחקר ימים ואגמים חיפה

אורן לוי

נגה סטמבלר

דניאל שר

אסף ורדי

יעלה שקד

מיכל וייס

עדה אלאמרו


איל רהב

ניר שטרן